تگ

لذت از آسمان شب

مرورگر
جنگل گیسوم ، تفریحگاهی در دل طبیعت گیلان

امروز می خواهم برایت از جاده ای رویایی بگویم که با گذر از آن دل وجانت آرام می گیرد. جاده ای که برایت از عشق و زیبایی می گوید.

به خیالت برای این سفر باید با جیبی پر از پول راهی دوردست های دور شوی؛ اما نه!