تگ

لس کاراکولز پاس

مرورگر
خطرناک ترین جاده های جهان

اما در اینجا شما را با ۱۰ مسیر آشنا می کنیم که یک حرکت اشتباه کوچک عواقب خاصی را برای وسیله نقلیه داشته باشد و سبب مرگ شود. مسیرهای باریک و ارتفاع بلند و شرایط بد آب و هوایی بد تنها عامل ترس برای عبور از این مناطق را برای شما بیشتر می کند.