تگ

لندن رتبه اول گردشگری

مرورگر
لندن ، بیشتر گردشگر و سرمایه ی گردشگری در سال 2015

مسافرت و انتخاب مقصد گردشگری، گاهی می‌تواند باعث سردگمی ما شود و ما را بین دوراهی انتخاب بهترین مقصد دچار شک و تردید کند. از این رو، اطلاعات پیشرفته‌ی گردشگری می‌تواند مارا از این سردگمی و شک برهاند، چرا که امروزه این اطلاعات دارای منحنی آمار اقتصادی هستند و به طور دقیق شهرهایی که بیشترین گردشگر و سرمایه‌ی گردشگری