تگ

مالک اولیه بنا‌ حسین اردکانی

مرورگر
خانه اردکانی مشهد

مالک اولیه بنا‌ حسین اردکانی ‌ از تجار معروف مشهد بوده که پشم، پنبه، روغن و… تجارت می‌کرده است. وی سال‌ها به همراه خانواده‌اش در این منزل زندگی می‌کردند‌.‌