جاهای دیدنی مادرید

دیدنی های مادرید

مادرید پایتخت اسپانیا طعم خالص یک اسپانیای کامل است. دیدنی های مادرید بخشی به اماکن و جاهای توریستی آن مربوط است و بخشی به جاذبه های کیفی آن که رنگ و بوی اسپانیا را می دهد. دیدنی های مادرید را هم در ساختمان ها جستجو کنید و هم در طعم غذاها ، رنگ ها و آدم هایی که می بینید.