آشنایی با انرژی پارس استان بوشهر

آشنایی با انرژی پارس استان بوشهر

در حاشیه جنوبی خلیج فارس و  در محدوده ۴۶ هزار هکتاری استان بوشهر قرار گرفته است که مشتمل بر سه منطقه پارس یک (پارس جنوبی) با ۱۴ هزار هکتار که شهرستان عسلویه را در بر می گیرد، پارس دو (کنگان) در محدوده ۱۶ هزار هکتاری شهرستان کنگان را در بر گرفته است.