کتابخانه ی سلسوس، بنایی بازمانده از دوران روم باستان

کتابخانه ی سلسوس، بنایی بازمانده از دوران روم باستان

کتابخانه ی سلسوس، بنایی بازمانده از دوران روم باستان است که در شهر افسوسِ ترکیه قرار دارد. این شهر ویرانه های بسیاری از بناهای رومی را در بر گرفته است. برجسته ترین این بناها، بنای کتابخانه ی افسوس می باشد.