آشنایی با مکان های دیدنی ایذه

آشنایی با مکان های دیدنی ایذه

ایذه یکی از شهرهای استان خوزستان است که یکی از شهرهای بختیارنشین ایران است که پیشینه تاریخی آن با وجود آثار و سنگ‌نبشته‌های باستانی مربوط به دوران عیلامیان می‌باشد.ایذه شهر نگارکنده‌های سنگی و صخره‌ای ایران نام نهاده شده‌است.