میدان کنکورد پاریس با تاریخچه ی عجیب

میدان کنکورد پاریس با تاریخچه ی عجیب

میدان کنکورد در مرکز پاریس فرانسه واقع شده و شما می‌توانید آن را در منطقه ۸، در انتهای خیابان شانزه لیزه پیدا کنید. یکی از راه‌های آسان دسترسی به اینجا استفاده از مترو و پیاده شدن در ایستگاه کنکورد است.