6 جزیره دیدنی دنیا

جزیره

جزیره یا آبخوست یک خشکی است که گرداگردش را آب فرا گرفته باشد.جاذبه ها و زیبایی های جزیره ها  را تا خودتان نظاره نکنید، نمی توان به راحتی و تنها به کمک زبان توصیف کرد. به محض رسیدن به این منطقه، از تماشای محیط اطراف خود شگفت زده خواهید شد.