تگ

مزارع باغی و کشاورزی هشت بندی

مرورگر
هشت بندی

هَشت‌بَندی از شهرهای استان هرمزگان ایران است و در بخش توکهور شهرستان میناب قرار دارد. بیشتر مردمان آن مهاجران از روستاها و کوهپایه‌های اطراف می‌باشند که در این سرزمین به‌کار کشاورزی مشغول هستند. این شهر در ۶۵ کیلومتری میناب واقع گردیده‌است