تگ

مزرعه‌ی فیل سواری

مرورگر
کاخ هوا محل ، کاخی شگفت انگیز به رنگ صورتی

هند سرزمین جاذبه هاست. شهر به شهر این کشور را که بگردید جاذبه جدیدی می بینید که از گذشته های دور این کشور حرف می زنند. یکی از این جاذبه ها قصر هوا محل در شهر جیپور هندوستان است. اما جیپور کجاست؟ این شهر در شمال غربی هند قرار دارد.