تگ

مسجد بن یوسف

مرورگر
مدرسه بن یوسف

مدرسه قرآنی علی ابن یوسف یا مدرسه بن یوسف مراکش در قلب شهر قدیم (مدینا) مراکش و در نزدیکی مسجد بن یوسف قرار دارد. این مدرسه در زمان اوج خود 900 دانشجو را در 132 اتاق خود جای میداده است. این مدرسه در زمان سلطان ابوالحسن از سلسله مرینیان و در میانه قرن چهاردم میلادی ساخته شد .