تگ

مسجد جامع نایین اصفهان

مرورگر
نتیجه تصویری برای مسجد جامع نایین

مسجد جامع نایین با الهام از مسجد پیامبر مدینه به سبک خراسانی بنا شده است.مسجد جامع نایین اصفهان در دوره آل‌بویه بنا شد، این مسجد از معدود مساجدی است که کمتر دچار تغییر، تحولات و دستخوش روزگار شده و شکل اولیه خود را حفظ کرده است.