تگ

مسجد شاه در بازار تهران

مرورگر
مسجد شاه تهران

تاریخچه مسجد شاه تهران به سال 1222 برمیگردد که به دستور فتحعلی شاه قاجار آغاز و در سال 1240 به پایان رسید.