تگ

مسجد شیخ زاید ابوظبی

مرورگر

است. این شهر در سی سال گذشته و به برکت چاه های نفت در این منطقه، به سرعت از یک روستای ماهیگیری به دولت شهری مدرن تبدیل شد. مسجد شیخ زاید ابوظبی  همچنین بيشتر ذخاير نفت و گاز كشور امارات در ابوظبي ميباشد بطوريكه 95 درصد از ذخاير نفت و 92 درصد از ذخاير گاز اين كشور...