تگ

مسقطی قالبی

مرورگر
طرز تهیه مسقطی کشدار ، یکی از دسر های سنتی ایران

طرز تهیه مشکوفی یا مسقطی قالبی _ نُقل خبر : شاید کمتر پیش آمده باشد که در سفره های غذا از مسقطی به عنوان دسر استفاده کرده باشیم ولی در ماه رمضان استفاده از این خوردنی های مقوی میتواند شما را در ادامه روزه داریتان در ماه رمضان یاری کند.