تگ

مسیرهای بزرگ مهاجرتیِ پرندگان

مرورگر
رودخانه‌ میسیسیپی دومین رود طویل در آمریکای شمالی2

میسیسیپی میتواند برای ما بسیار جالب توجه باشد چراکه با توجه به فراوانی رودخانه در کشور ما اما استفاده چندانی از آنها نمی شود. اگر به تصاویر رودخانه میسیسیپی دقت کنید در کنار آن جاده ای زیبا عبور میکند تا رفت و آمد و رانندگی لذت بخش شود و استفاده هایی که در ادامه بیان می شود.