تگ

مسیرهای دسترسی به شهر سنگی باستانی

مرورگر
اوپلیستیخه گرجستان ، بزرگ‌ترین شهر سنگی دنیا

سرزمین پهناور گرجستان با تمام جاذبه های دیدنی و تماشایش، در شرق دریای سیاه واقع شده است که از دیدنی ترین و زیباترین مناطق مرغوب جهان به شمار می‌رود. شهر سنگی اوپلیستیخه (اوپلیس تیخه) از مهمترین جاذبه‌های دیدنی گرجستان محسوب می‌شود.