تگ

مسیرهای دسترسی به مدرسه دارالفنون

مرورگر
مدرسه دارالفنون ، یکی از کهن ترین بنیادهای آموزشی

دارالفنون یکی از کهن‌ترین بنیادهای آموزشی نوین ایران است که به کوشش میرزا تقی‌خان امیر نظام فراهانی، امیرکبیر، وزیر نامدار ناصرالدین شاه قاجار بنیان‌گذاری شد.این اقدام بزرگ در سیستم آموزشی ایران که به منظور آموزش علوم و فنون جدید در پایتخت کشور انجام شد.