تگ

مسیر دسترسی به باغ تویلری

مرورگر
معرفی باغ تویلری ، یکی از زیباترین پارک های پاریس

باغ تویلری در پاریس باغی است كه ناپلئون و ژوزفين در كتاب دزيره بارها در آن راه رفته بودند. باغ تويلری باغی بسيار بزرگ و سرسبز ، پر از مجسمه هايی  كه انگار هر كدام حرفی از يک تاريخ بزرگ را میزنند. باغ بزرگ تویلری که با طراحی زیبا و وجود کاخ و همچنین در وسط باغ یک چرخ و فلک بزرگ دارد.