تگ

مسیر دسترسی به دره بید

مرورگر
نتیجه تصویری برای روستای دره بید

استان اصفهان و شهرهای اطراف آن به دلیل وجود رودخانه زاینده رود خاستگاه روستاهای زیبایی بوده است. یکی از این روستاها دره بید از جاذبه های خوانسار است. دره‌بید روستایی در شهرستان فریدن است.نام روستا برگرفته از درخت‌های وحشی بید است که روستا را دربرگرفته است.