تگ

مشاهیر خفته در سرخاب تبریز

مرورگر
مقبره الشعرا آرامگاه شاعران در تبریز

شهر تبریز از گذشته های دور تا به امروز جایگاه انسان های بزرگ و فرهیخته ای بوده است که با تمام آن چیزی که داشته اند، به بزرگی نام شهر خود یعنی تبریز کمک کرده اند و از طرف دیگر نام خود را در تبریز جاودانه کرده اند. تمامی مردان و زنان سرزمین آذربایجان و شهر تبریز برای بالا نگه داشتن نام این منطقه و تا پای جان تلاش کرده اند و از هیچ کوششی در این راه کوتاهی نکرده اند.