تگ

معبد چغازنبیل

مرورگر
موزه آبگینه و سفالینه یکی از محبوب ترین موزه های شهر تهران

درمیانه خیابان سی تیر، چندقدم مانده به خیابان جمهوری خانه قاجاری خود نمایی می کند که درمیان ازدحام همیشگی خیابان های مرکزی تهران ازگردشگران ایرانی وخارجی پروخالی می شود.بنایی که امروزه به عنوان موزه آبگینه و سفالینه شهرت دارد؛ در منطقه 12 پایتخت جای گرفته است.