تگ

معروفترین تالاب آفریقا

مرورگر
تالاب آرشی

این تالاب بهشت شترها میباشد. تالاب آرشیGuelta d”Archei یکی از معروف ترین تالاب های جهان می باشد که در صحرای بزرگ آفریقا ودر شمال شرقی کشور چاد واقع شده است.چاد شامل دو ناحیه، ساوانا بارور جنوب و تپه های ماسه ای بزرگ از صحرا تا شمال است.