تگ

معروف‌ترین کتاب تخیلی سوئیس

مرورگر
سنت ها و آداب و رسوم مردم سوئیس

سوئیسی ها برای قانون ارزش زیادی قائلند و بی نظمی و نقض قوانین برایشان خوشایند نیست به گونه ای که به عنوان قانون مدارترین کشور اروپایی شناخته شده اند. بنابراین رعایت قوانین و مقررات و احترام به حقوق دیگران در این کشور الزامیست.