تگ

معروف ترین قلعه های جهان

مرورگر
حقایق تاریخی برج لندن در انگلستان

قدمت ۹۰۰ ساله قلعه که در مرکز لندن به دلیل نگهداری زندانیهای مشهور و بدنام و نگهداری جواهرات ارزشمند قابل توجه است. از قلعه و برج لندن در طول تاریخ استفاده های زیادی می شد، بطوریکه تا اوایل قرن نوزدهم اقامتگاه سلطنتی بود و تا سال 1835 بعنوان یک مناره از آن استفاده میشد.