تگ

معماری آرامگاه بی بی شطیطه

مرورگر
نتیجه تصویری برای آرامگاه بی‌ بی شطیطه

در کنار آرامگاه‌های بزرگانی همچون شیخ عطار و حکیم عمر خیام و دیگران که مدفون در نیشابور هستند آرامگاهی در مرکز این شهر وجود دارد که امروز تبدیل به پناهگاهی برای مؤمنان شده است.