تگ

معماری ارگ کریم خان

مرورگر
ارگ کریم خان ، نگین گلی شهر شیراز

یکی از آثار تاریخی شیراز، ارگ کریم خان است که درست در قلب این شهر قرار گرفته است.این بنا متعلق به دوران زندیه است و یکی از بهترین جاذبه های گردشگری شیراز محسوب می شود.