تگ

معماری خانه مستوفی شوشتر

مرورگر
خانه مستوفی عمارتی ارزشمند و باشکوه

«خانه‌ مستوفی» از عمارات تاریخی شهرستان شوشتر و یکی از آثار ارزشمند ایران کهن است که کارشناسان بناهای تاریخی، قدمت آن‌ را به دوران حکومت پادشاهان قاجار نسبت داده‌اند.این بنای ارزشمند تاریخی از جاذبه های شوشتر،متعلق به یکی از تجار مشهور شوشتر به نام «محمدعلی مستوفی» است.