تگ

معماری مدرن یا کاردستی بچه گانه

مرورگر
پیش‌نویس خودکار

این تفاوت ها هستند که ذهن انسان را به سوی خواستن های جدید سوق می دهند و احساس لذتی غریب را در انسان بیدار می کنند. تفاوت ها همواره در دیده بعضی تحقیر آمیز و از نظر بعضی باشکوه به نظر می رسند. همین عامل جذب عده ای طراحان را بر آن داشته تا دست به ساخت آنچه بزنند که قبل از این نبوده است.