تگ

معماری گوردخمه زردشتیان

مرورگر
گوردخمه یا برج خاموش زرتشتیان یزد

گوردخمه که به ” برج خاموش” و ” برج سکوت” نیز معروف بوده، نشانی از هنرمندی مردم یزد و آداب خاص مردم قدیم و پیرو آیین زرتشت در روزگار گذشته را به ما می دهد