تگ

مقاله نویس سفر

مرورگر
مقاله نویسان سفر در طول قرنطینه چه کارهایی انجام می دهند؟

به عنوان مقاله نویس سفر، ما درحال برنامه ریزی سفرهای بعدی و مشخص کردن وعده های غذایی خود هستیم. برای به دست آوردن پول نقد، چندین پرواز باید انجام بدهیم. ما وظیفه خود را برای در خانه ماندن انجام می دهیم و باید راه های دیگری برای گذراندن زمان بیابیم.