تگ

مناطق مهم بیضا

مرورگر
بیضا

بِیضا شهری است تاریخی در شهرستان سپیدان استان فارس در جنوب ایران . علت نامیدن این شهر به نام بیضا، وجود دژی در این منطقه بود که بدست پاپک با سنگ مرمر ساخته شده بود. پس از حملهٔ اعراب، این منطقه، بیضا؛ به معنی سپید نامیده شد.