تگ

منزل سرگردونی و نادر مرده

مرورگر
سرزمین لی‌لی‌پوت‌ها در ایران ، مردم ماخونیک چگونه زندگی میکنند؟

پیشتر در مطلبی با عنوان روستای آدم کوتوله ها در ایران به بررسی زندگی مردم ماخونیک پرداختیم. اما زندگی مردم این روستا به قدری جذاب و جالب است که تلاش کردیم تا بصورت کامل از چگونگی زندگی مردم ماخونیک مطلبی جمع آوری کنیم.