تگ

منطقه باکو

مرورگر
باکو شهر زیبا‍‍‍ ٬ تفریحی و تاریخی

ردپای انسان در منطقه باکو به دوران پارینه‌سنگی بازمی‌گردد.از عصر برنز، حکاکی‌هایی بر سنگ در بائیل و مجسمه برنزی یک ماهی کوچک در قلمرو شهر کهن باکو بهدست آمده‌ است که مؤید تأسیسات انسانی در محدوده فعلی شهر باکو در همان دوران هستند.