تگ

منطقه بلس کوه

مرورگر
منطقه حفاظت شده بلس کوه

منطقه بلس کوه با 11304 هکتار مساحت در بين جنگلهای منطقه دو هزار و سه هزار تنکابن در غرب مازندران واقع شده است. اقليم مناسب، پوشش گياهی غنی، تنوع جانوری و قرار گرفتن در بين دو رودخانه اصلی دو هزار و سه هزار شاخصهای اصلی اين منطقه است.