تگ

منطقه حفاظت شده ارسباران

مرورگر
جاذبه طبیعی و گردشگری پارک ملی ارسباران

پارک ملی ارسباران بخشی از منطقه حفاظت شده ارسباران در شهرستانهای کلیبر و خدا آفرین در آذربایجان شرقی است که از سال ۱۳۴۶ به عنوان منطقه ممنوعه شکار و در سال ۱۳۵۲ به عنوان منطقه حفاظت شده ارسباران و از سال ۱۳۵۵ به عنوان ذخیرگاه زیستکره تحت مدیریت قرار گرفته است.