تگ

منطقه حفاظت شده توران

مرورگر
پارک ملی خارتوران ، غنی‌ترین زیست‌گاه یوزپلنگ ایران

در استان سمنان می‌توان تنوع گونه های جانوری بسیاری یافت. زیست گاه های جانوری متنوع در کنار تنوع قومی و مذهبی، پارک ملی توران شاهرود را در زمره یکی از بهترین پارک ها در ایران قرار داده است.پارک ملی توران یکی از جاذبه های گردشگری شاهرود میباشد.