تگ

منطقه حفاظت شده دیمه

مرورگر
جاذبه های دیدرامشیر

رامشیر با نام قدیمی رام اردشیر، یکی از شهرهای هخامنشی استان خوزستان ایران است. رامشیر از شمال با از غرب با اهواز و بندر ماهشهر و از جنوب و شرق با امیدیه و از شمال شرقی با رامهرمز مجاورت دارد و در ۳۵ کیلومتری بندر ماهشهر است.