تگ

منطقه گردشگری دالانی

مرورگر
جاذبه منطقه گردشگری دالانی

دالانی یکی دیگر از مناطق نمونه گردشگری استان کرمانشاه است.منطقه نمونه گردشگری دالانی که در شهرستان پاوه قرار دارد از ویژگیهای قابل توجهی برای سرمایه گذاری برخوردار است.