تگ

منطقه گردشگری چشمه علی

مرورگر

میرسد.از شرق نیز پس از پشت سر گذاشتن دشتها و تپه هایی که در زبان محلی به صحرای پاخورلو معروف است به سرحدات پرسبانج می رسد.و از غرب نیز با روستای آشاقی هرایین و صحرای آن هم مرز است. منطقه گردشگری چشمه علی یکی دیگر از جاذبه های اکو توریستی زیبایی که درشهرستان آوج قرار داده،منطقه ای بنام چشمه علی است. چشمه علی در شهرستان آوج در فاصله...