تگ

منظره های جذاب طبیعی

مرورگر
پیش‌نویس خودکار

لیک دیستریکت در شهر کامبریا واقع در شمال غربی انگلستان بزرگترین پارک ملی این کشور بحساب می آید.

منطقه ای که مانند پالت رنگ یک نقاش در رنگ هایی فریبنده غرق شده. رنگ های بنفش، آبی و سبزی که همانند آن را در هیچ جای دنیا نخواهید دید.