تگ

مهمانی شام فرانسوی

مرورگر
سنت ها و آداب و رسوم مردم فرانسه

اگر بخواهیم فرانسه را از نظر شکل حکومتی برسی کنیم باید گفت که، نام رسمی فرانسه “جمهوری فرانسه” است و دولت توسط رئیس جمهوری که توسط مردم برای مدت پنج سال انتخاب می شود، رهبری می شود.