تگ

مهمترین آثار تاریخی در اسپانیا

مرورگر
کلیسای جامع کوردوبا از آثار تاریخی اسپانیا

کلیسای جامع مزکوئیتا بسیار منحصر به فرد است. این مکان در قرن هشتم به صورت یک مسجد ساخته شد و بعدها به کلیسای جامع تبدیل شد. بهتر است که برای بازدید از این بنا با یک راهنمای محلی همراه شوید تا توضیحات کامل در خصوص این بنا را در اختیار شما قرار دهد.