تگ

مهمترین کلکسیون باغ گیاه شناسی نوشهر

مرورگر
باغ های گیاه شناسی ایران

باغ های گیاه شناسی ایران را می توان بهشتی برای طبیعت دوستان برشمرد. مکان هایی برای حفاظت و شناساندن تنوع وسیعی از گونه های گیاهی که به عنوان بانکی برای ذخیره ژنتیکی گونه های گیاهی در حال انقراض نیز به شمار می روند.