تگ

موزه بورگرز

مرورگر
10 جای دیدنی روم

کشورم ایتالیا با توجه به اینکه در اروپا قرار داشته و یکی از جذاب ترین مقاصدگردشگری در اروپا را دارد فکر نمیکنم سفر به آن و گشت و گذار در جاهای دیدنی روم خالی از لطف باشد.