تگ

موزه جواهرات

مرورگر
مدرسه دارالفنون ، یکی از کهن ترین بنیادهای آموزشی

دارالفنون یکی از کهن‌ترین بنیادهای آموزشی نوین ایران است که به کوشش میرزا تقی‌خان امیر نظام فراهانی، امیرکبیر، وزیر نامدار ناصرالدین شاه قاجار بنیان‌گذاری شد.این اقدام بزرگ در سیستم آموزشی ایران که به منظور آموزش علوم و فنون جدید در پایتخت کشور انجام شد.

100 جای دیدنی تهران

در اینجا نام صد جای دیدنی تهران را آورده ایم که اگر هفته ای تنها به یکی از این نقاط سر بزنیم دو سالی طول می کشد تا ادعا کنیم تهران را به خوبی دیده ایم.