تگ

موزه خودروهای تاریخی

مرورگر

رهسپار شمال غرب تهران می‌شوند. 59- پارک اختصاصی بانوان بهشت مادران، حقانی 60- کارتینگ، پرند علمی 61- موزه پست و تلفن، باغ ملی 62- موزه ملی پزشکی، کارگر شمالی 63- موزه خودروهای تاریخی، جاده مخصوص کرج 64- موزه تماشاگه زمان، تجریش 65- نمایشگاه هوایی، اتوبان کرج 66- موزه دکتر حسابی، مقصود بیک 67- موزه صنعت برق،...