تگ

موزه عروسک های ملل

مرورگر

اداره می گردید و از آغاز سال 1379 رسماًٌ مستقل شد. 23- مجموعه موزه های کاخ سعد آباد 24- موزه عبرت ایران، عشرت آباد 25- موزه رضا عباسی، شریعتی 26- موزه جواهرات، چهارراه استانبول 27- موزه عروسک های ملل، پاسداران 28- موزه ملی ایران، سی تیر 29- موزه ملک، باغ ملی 30- باغ مینیاتوری ایران، جانبازان غربی ...